Sex trender i Sahlgrenska Science Parks spaning

2 november, 2018

Patientens inflytande och makt över sin egen situation ökar – och kommer fortsätta öka. Det är en av sex megatrender som Sahlgrenska Science Park noterar i sin omvärldsrapport The power of coaction – Life Science West Sweden 2018.

När patienterna i allt större utsträckning får tillgång till egna data på ett alltmer lättillgängligt sätt ökar också det egna inflytandet över vården.

Det är en utveckling som inte går att backa från, konstateras i den nya omvärldsrapporten från Sahlgrenska Science Park.

Trenden är en av de viktigaste att förhålla sig till i innovationsutveckling för att möta den stora omställningen som vården och life science-branschen är inne i.

Life science breddas till att omfatta helt andra sektorer av samhället, forskningen och näringslivet än vi har varit vana vid. Sahlgrenska Science Park lyfter särskilt fram kopplingar till fordonsindustrin och de kompetenser som driver utvecklingen i denna bransch. Vården blir tillgänglig i helt nya miljöer och vid andra tidpunkter med mobilitetslösningar och medieteknologi.

Här är ytterligare fyra starka trender som omvärldsanalysen bygger på:

  • Specialistvård med nationella huvudmän koncentreras till ett fåtal platser med hög kompetensnivå. Det ställer nya krav på lika betingelser för vård oavsett hur befolkningens sammansättning ser ut. Vården organiseras från ett nationellt perspektiv snarare än ett regionalt.
  • Egenvård blir normen – sjukhusvård undantaget, som inriktas på högspecialisering på ett fåtal platser. Patientens förebyggande ansvar för sin egen hälsa ökar och skapar en mer individanpassad vård.
  • Både vård och läkemedel blir mer precisa – och anpassade för patientens individuella behov.
  • Digital hälsa och artificiell intelligens (AI) är ett växande affärssegment. Informations- och kommunikationsteknik (ICT) har haft en stark tillväxt under den senaste tioårsperioden. Skärningspunkten mellan ICT, hälsovård och medicinteknik drar till sig investeringar i allt högre grad. Utvecklingen är så snabb att det nu går att tala om ett helt nytt affärssegment; health tech.

Text: Kenny Genborg