Regional storsatsning

25 juni, 2009

Regionutvecklingsnämnden fattade idag beslut om kraftfulla satsningar inom forskning och utveckling i Västra Götaland. Den enskilt största satsningen är ett nytt forskningsprogram för små och medelstora företag som tilldelas 10 miljoner kronor. Totalt fördelades 32 miljoner kronor på FoU-satsningar.

Det nya programmet Forskning och utveckling i små och medelstora företag, som tilldelas 10 miljoner kronor, syftar till att stärka små och medelstora företags möjligheter att konkurrera på globala marknader, att förbättra den ömsesidiga kunskapsöverföringen mellan företag, akademi och forskningsinstitut liksom att skapa nya arbetstillfällen. Programmet ägs och drivs av Västra Götalandsregionen och innehåller två slags bidrag för företag att söka; dels FoU-checkar på max 35 000 kr som ska användas för att klargöra företags behov av FoU-insatser, och dels regionalt FoU-stöd på max 500 000 kr som ska bidra till konkreta forskningsprojekt som tillför ny kunskap och kompetens till utvecklingen av produkter och processer.

Västra Götaland ligger i Europatoppen när det gäller näringslivets FoU-investeringar. Satsningarna domineras dock av ett antal mycket stora företag, medan satsningarna i mindre företag är marginella. Beroendet av de stora företagens forskning gör Västra Götaland sårbart för strukturella förändringar. Små och medelstora företag spelar således en avgörande roll för konkurrenskraft och sysselsättning i framtiden.

För mer info:
Västra Götalandsregionen
Marcus Nordanstad
marcus.nordanstad@vgregion.se