Opatus ADHD-app ligger i tiden

28 september, 2015

Opatus syfte är att använda modern teknik och tvärvetenskap för att skapa samhällsnytta. Den första produkten ger möjlighet till en objektiv bedömning av bl a ADHD-symtom och ger god tillgänglighet via en app direkt i mobilen.

Undersökningar visar att 3-5 % av alla skolbarn (och vuxna) har ADHD (Attention-Deficit/Hyperactive Disorder). Ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet är de tre viktigaste symtomen vid diagnosticering. Idag används oftast frågeformulär som ifylls under intervjuer av de berörda som beslutsstöd i tillägg till observationer.

”Termerna som används i dagens formulär är ofta vaga, vilket kan ge oprecisa svar. Värdeladdade ord såsom ofta, mycket eller lite betyder olika saker för olika personer och gör att man får helt olika svar om man frågar barn, föräldrar eller lärare om besvären. Det finns också subjektiva aspekter kring vem som ställer frågorna och det kan vara svårt att bedöma effekter av en eventuell behandling. Vi vill öka precisionen i diagnosen och erbjuda bättre möjligheter till uppföljning”, säger Petter Knagenhjelm, grundare av Opatus,  under Park Annual 15.

Värdet av ett objektivt underlag är stort. Den första produkten mäter aktivitet, uppmärksamhet och impulsivitet. Syftet är att få fram en objektiv beteendeprofil via olika tester, varav vissa kan göras hemma, andra på kliniken. Mätningarna gäller exempelvis reaktionstid och hur personen agerar utifrån en angiven uppmaning att agera när vissa symboler visas på mobilen. ”Min tanke är att det ska kunna vara möjligt att göra ett test hemma och bifoga till begäran om utredning och vid behov underlätta för att följa upp patienter över tid på distans”, säger Petter Knagenhjelm. Företaget startades år 2013  och är ett inkubatorföretag inom Sahlgrenska Science Park.

Nu har Opatus fokus på studier för att kunna göra statistiska modeller om vad som är vanligt/ovanligt, såväl hos personer med ADHD-diagnos som i kontrollgrupper (normdata). Testet har utvärderats kliniskt under ett år. På sikt kan objektiva profilbedömningar spara tid i sjukvården och vara en del i det totala bedömningsunderlaget inför en eventuell diagnos. Tydliga rapporter eller diagram kan öka förståelsen för olika besvär, både hos individen och i omgivningen.

Petter Knagenhjelm beskriver glatt sig själv som en humanistisk ingenjör – mer intresserad av hur teknikutveckling kan användas i människans syfte än av tekniken i sig. Med tvärvetenskap och modern teknik skapas nytta på helt nya sätt.

För mer information, v g kontakta Petter Knagenhjelm, VD, Opatus, via e-post petter@opatus.se eller telefon 070-888 14 91.