Nytt svenskt medicinskt språkdatalabb snabbar upp användning av AI

11 december, 2019

Nu tas det första steget som gör det möjligt att använda AI med det skrivna svenska medicinspråket. Sahlgrenska Science Park har fått rollen att leda en ny nationell satsning.

Att ha tillgång till svensk medicinsk terminologi är en förutsättning för att fullt ut kunna anpassa AI-lösningar efter svenska behov och att kunna nyttja svenska data för nya innovationer. Denna satsning handlar om just detta.

– Forskare får tillgång till träningsdata med medicinsk fritext och en djupare förståelse för behovet av AI. Det stärker också konkurrenskraften för industrin genom modeller och datamängder för att kunna utveckla innovationer, säger Magnus Bergendahl, utvecklingschef Sahlgrenska Science Park.

– Svenskt Medicinskt Språkdatalabb ska vara en nationell experimentverkstad och involverar flera behovsägare, experter och intressenter. Vår roll är att sammanföra alla aktörer i projektet. Ett uppdrag som känns naturligt för oss som science park att ta.

Svenskt Medicinskt Språkdatalabb bygger vidare på andra språkmodeller och kopplar tätt samman med flera satsningar inom AI. Till exempel AI Innovation of Sweden’s Data Factory samt projektet ”Svenskt Språkdatalabb” där generella svenska språkmängder och modeller utvecklas.

Viktiga parametrar i projektet är de tekniska, juridiska och etiska processer som krävs för att kunna dela känslig data. En av behovsägarna är Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset vill vi använda AI inom diagnostik, beslutsstöd och behandling. Därför har vi ett stort intresse av att applicera textanalys på patientjournaler och använda tillgänglig data och modeller. Där är det centralt att vi hanterar juridik och personlig integritet på ett korrekt sätt. Projektet är oerhört värdefullt för oss, säger Ann-Marie Wennberg, Sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Det här är första byggklossen för framtida tillämpningar inom AI med det skrivna svenska medicinspråket. Det leder till en ökad analyskraft som i sin tur kan höja effektiviteten och kvaliteten i sjukvården eftersom stora mängder data kan analyseras och graden av precision och noggrannhet ökar.

Fakta

Svenskt Medicinskt Språkdatalabb är ett Vinnova-projekt som löper december 2019 – december 2021.

Under genomförandet skapas

  • långsiktig plan för ägande och drift av språkdatalabb
  • kunskapsnod för behovsägare, experter och intressenter
  • processer och licensmodeller för tillgång till datamängder och modeller som möjliggör tillämpning inom medicinsk NLP för hälso- och sjukvård och life science branschen.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Region Halland och Folktandvården Västra är behovsägare i projektet. De bidrar alla med egna erfarenheter, nätverk och access till databaser med medicinsk fritext. Allt från patientjournaler, medicinska artiklar och studier inom ramen för gällande regelverk.

RISE, AI Innovation of Sweden och Peltarion AB är involverade i projektet som experter. Intressentgrupper som medverkar från start är Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, Essity Hygiene and Health AB och Språkdatabanken, Göteborgs universitet.