Hälsoekonomi via register

11 augusti, 2011

Efterfrågan på hälsoekonomiska registerstudier fortsätter att öka, då fler och fler ser potentialen med våra unika, svenska kvalitetsregister. Nordic Health Economics, som ligger långt framme på området, mötte ett stort intresse när nya studieresultat presenterades på ASCO (American Society of Clinical Oncology) i Chicago

I studien har Nordic Health Economics kopplat ihop cancerregistret med läkemedelsregistret och dödsorsaksregistret, i syfte att studera läkemedelsanvändning vid njurcancer.

– Kliniska studier och uppföljning med hjälp av register kompletterar varandra, säger Anneli Ambring, Outcomes Research Manager på Nordic Health Economics, som är lokaliserade inom Sahlgrenska Science Park.

Registerstudier visar hur man använder behandlingar i verkligheten och i detta fall visade det sig vara mer gynnsamt för patienterna om de användes i en viss sekvens. En strid ström av kongressdeltagare besökte Anneli Ambring och posterutställningen på ASCO och många visade intresse för eventuella samarbeten framöver.

Nordic Health Economics arbetar tillsammans med medicinska experter inom sjukvården och studierna planeras mycket noggrant utifrån vilken information som finns i registren och vilken frågeställning som ska studeras. Det är unikt för Sverige att ha register med hela populationen och en lång tradition av att föra register inom hälso- och sjukvård. Samtidigt gäller det naturligtvis att hitta variabler som verkligen kan mäta det man vill veta. Nordic Health Economics är ett oberoende företag och tar uppdrag från alla intressenter. Företaget anlitas ofta av läkemedelsföretag men jobbar även mot akademin. Exempelvis är Anneli Ambring också engagerad i forskningsprojekt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra, för utvärderingar av kirurgiska metoder och livskvalitet.

Eftersom dokumentation kring hälsoekonomi efterfrågas allt mer av myndigheterna är det en fördel om hälsoekonomiska aspekter diskuteras redan i ett tidigt skede. Numera finns även ett regeringsuppdrag för samordning av register. I inbjudan till Nationella Kvalitetsregisterkonfererensen ( som genomförs i oktober 2011) uppmärksammas att register är viktiga verktyg i vårdens förbättringsarbete.

För mer information, v g kontakta Anneli Ambring, PhD, telefon 031-724 22 02 eller e-post anneli.ambring@nordichealtheconomics.se