Evolution inom tandvården

11 juni, 2013

Efter en lyckad användarstudie pågår nu lanseringsfasen för Rubicon Life Sciences nya system, där en nyframtagen kariesdetektor används ihop med ett biokemiskt medel som löser upp karies. Eftersom detektorn fäster i kariesbakterien kan tandläkaren smidigt få helt kariesfritt i munnen på oss, en smart teknik som behåller så mycket som möjligt av tanden.

”Det bästa är att sond som idag är tandläkarens främsta verktyg för att bedöma när det blivit kariesfritt fått en selektiv kompis i vår kariesdetektor, en av byggstenarna i New Carisolv System. Tack vare forskningsmedel från Vinnova och Västra Götalandsregionen har vi kunnat utveckla tekniken med kariesdetektorn”, säger Fredrik Florberger, VD för Rubicon Life Science som är lokaliserade inom Sahlgrenska Science Park. Han beskriver att det sista steget varit absolut avgörande och att man inom Rubicon är mycket tacksamma för de viktiga forskningsanslagen. ”För att man ska våga våga krävs det ofta en knuff och där är forskningsmedel av central betydelse. I vårt fall är det absolut i detta sista forskningssteg som konceptet framgångsrikt har utveckats för att kunna etableras”, förtydligar Fredrik Florberger.

Den smarta detektorn är en fluoriserande färg som tandläkaren applicerar i tanden för att stödja beslutet om kariesfritt. Användarstudien har genomförts på såväl privatkliniker som inom Folktandvården och dessutom kvalitetssäkrats genom ett nära samarbete med Odontologen vid Göteborgs Universitet och Chalmers.

Det biokemiska medlet Carisolv anses idag vara en golden standard inom forskningsvärlden när det gäller vävnadsbevarande tekniker för kariesbehandling och är den produkt som all benchmarking sker mot. Internationellt har man även forskat fram nya, intressanta användningsområden för produkten.

Rubicon satsar nu på fortsatt expansion. ”Vi har redan utökat besättningen med två personer och inom kort kommer säljare och utvecklingspersonal att rekryteras. Vi hoppas nu på att få en god respons från marknaden”, säger Fredrik Florberger. Ersättningssystemet som styr fördelningen av skattemedel i tandvården är en del av utmaningen framöver.

Text: Annika Åkervall