10 tips från TLV

26 maj, 2016

Hur kan vi visa på värdebaserad vård? Hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter är ett sätt. Det gäller att få så mycket hälsa som möjligt för pengarna men vad innebär det för en entreprenör? Douglas Lundin och Fredrik Nilsson på Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) delade med sig av sina praktiska råd under ett seminarium i Göteborg.

  1. Gör studier! (Hur bra är den här produkten jämfört med något annat? Vad är den kliniska effekten? Jämför med den behandling patienten annars skulle få).
  2. Var noga med att definiera vilken användning av er produkt som ni utvärderar kostnadseffektiviteten av – viktigt att ange specifik användning (och att göra studier där just denna användning utvärderas).
  3. Välj rätt jämförelsealternativ (Fundera noga på vad som är relevant jämförelsealternativ. Utgångspunkt: gå igenom hur patienten behandlas i nuläget (ersätter något?, tillägg till något? senare behandlingslinje? Undersök först om det finns ett kliniskt behov innan ni utvecklar en produkt)
  4. Inkludera så mycket som möjligt av det som är relevant för hälsoekonomianalysen i studien. (Den kliniska effekten är grunden. Resursutnyttjande. Livskvalitet).
  5. TLV gillar QALYs – Quality Adjusted Life Years (Landstingen vill huvudsakligen betala för förbättrad hälsa, längre liv, bättre hälsorelaterad livskvalitet. QALYs sammanfattar en behandlingseffekt i livslängd, hälsorelaterad livskvalitet).
  6. Mät livskvaliteten flera gånger. (Inkludera gärna EQ-5D. Upprepade livskvalitetmätningar… vid rätt tidpunkt.)
  7. Observationsstudier kan vara problematiska – risk för selektions-bias. (Hur vet vi att skillnaden i medicinskt utfall mellan de som använder behandling A och B inte beror på att de är olika typer av patienter? Finns metoder som justerar för selektions-bias).
  8. Subgruppsanalyser är av tveksamt värde, om subgrupperna är förspecifierade.
  9. Tänk tidigt på kostnader och samla data. (Hur länge håller produkten? Hur många patienter? Kostnad/patient/behandlingstillfälle? Andra kostnader, t ex läkemedel, vårdbesök, förvärvsarbete, fritid/restid. Vad kostar alternativet?
  10. Vems kostnader? (Samhällsperspektiv. Anhörigvård, sjukhusvård, behandling. Ex) En ny behandling kanske kostar mer i inköp men med sammanräknade totalkostnader blir den inte mycket dyrare.

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket har sedan 2012 ett uppdrag från regeringen att göra hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter. Syftet är bl a att bidra till bättre underlag för kliniska beslut och upphandling av medicintekniska produkter samt större transparens kring medicintekniska produkters kostnadseffektivitet och priser.

Seminariet i Göteborg arrangerades av Gothia Forum i samarbete med Innovationsplattformen, MedTech West och Sahlgrenska Science Park.