​Fyra nya BIO-X projekt med patientfokus

19 april, 2016

Nya smarta hjälpmedel som förbättrar vårdresultatet för den enskilda patienten och som gör sjukvården effektivare. Det är temat för den 13:e utlysningen inom Uppsala BIO:s innovationsprogram BIO-X. Fyra bolag med olika individanpassade diagnostiklösningar får nu fullfölja det ettåriga programmet och dela på 4 miljoner kronor.

Tillsammans med Sahlgrenska Science Park och Umeå Biotech Incubator har Uppsala BIO valt ut de fyra bolag som går vidare inom BIO-X utlysningen ”New diagnostic solutions for disease monitoring”. – Individuellt anpassad vård kräver enkla och säkra sätt att mäta och följa patienternas hälsotillstånd. Vi har valt ut fyra lovande utvecklingsprojekt som vi bedömer kommer att ha tydlig nytta för enskilda patienter, men också för effektiviseringen av sjukvården i stort, säger Erik Forsberg, vd Uppsala BIO.

Utlysningens syfte är att stödja små life science bolag i tidig utveckling av medicinsk teknik som hjälper vårdpersonal och patienter att följa upp behandling efter skada eller sjukdom. Bolagen hör hemma Uppsala/Umeå, Stockholm/Göteborg, samt Örebro och Stockholm.

Uppföljning efter operationer
Två av produkterna ska minska riskerna för problem efter genomgången kirurgi. Det handlar om uppföljning av patienternas hälsotillstånd på individnivå. Men de tekniska lösningarna är mycket olika.

Senzime har en ny typ av mikrodialysprobe, ett mätverktyg som kan fästas på ytan av ett organ efter operation och mäta glukos- och laktatnivåerna och därmed varna för läckage, syrebrist eller andra komplikationer. Mätverktyget ska nu kliniskt testas med en analysator on-line för att tidigt upptäcka eventuella komplikationer efter operation.

RAPP – Recovery Assesment by Phone Points följer också upp patientens hälsotillstånd efter operation. Här handlar det dock om dagkirurgi och att patienten själv, i hemmet, skattar sin upplevda hälsa genom en mobilapp. Skattningen görs enligt ett antal i förväg framtagna och testade parametrar. Om patienten känner oro, så kan appen också användas för att kontakt vården.

Nya mätmetoder för diabetes

Diabetes är en av de folksjukdomar som ökar mest, och insjuknandet sker vid allt lägre ålder. Eftersom vi lever längre, kommer vi också att vara sjuka längre vilket ökar risken för diabeteskomplikationer, såsom perifera nervskador. Det innebär att känseln försämras, dels av högt blodsockervärde och dels av de kärlskador som också uppstår.

LARA Diagnostics har utvecklat en ny metod att mäta just perifera nervskador hos diabetiker, för att till exempel förebygga sår i fötterna, en av de vanligaste orsakerna till amputation hos diabetessjuka.

Ascilion utvecklar också en produkt som kan användas av diabetiker. Det är en portabel glukosmätare med mikronålar. De kortare och tunnare nålarna gör provtagningen smärtfri. Metoden kan också användas på för tidigt födda barn eller i andra fall där många och smärtsamma provtagningar är ett problem.

Biomarkörer hett område

Två av bolagen som valts ut, Ascilion och Senzime, har produkter under utveckling som mäter nivåerna av kroppsegna biokemiska komponenter, s k biomarkörer.

Mätningarna visar hur patienten svarar på behandlingen och blir därmed ett underlag för att individanpassa behandlingen – öka eller minska den – utifrån den enskilda patientens behov och tillstånd.

De data som samlas in över tid i en hel patientgrupp, kan även användas för att fastställa och jämföra olika vårdåtgärders medicinska utfall och kostnadseffektivitet. – Mätning av biomarkörer är ett hett område. Här har Sverige med sina olika register goda förutsättningar att få fram bolag med produkter som kan lyckas på en internationell marknad, avslutar Erik Forssberg.

De fyra nya BIO-X projekten är:

Ascilion
Kontaktperson: Pelle Rangsten, Ascilion AB, pelle.rangsten@ascilion.com
Mer information: http://www.ascilion.com/

LARA Diagnostics
Kontaktperson: Louise Warme, LARA Diagnostics, louise.warme@laradiagnostics.se
Mer information: http://www.laradiagnostics.se/

Senzime
Kontaktpersoner: Lena Söderström, Senzime AB,lena.soderstrom@senzime.com
Mer information: http://www.senzime.com/sv/

RAPP – Recovery Assesment by Prone Points
Kontaktpersoner: Ulrica Nilsson, RAPP AB/Örebro Universitet, Ulrica.Nilsson@oru.se eller Anna Ragén VD, anna.ragen@oru.se
Mer information: https://www.oru.se/forskning/forskningsprojekt/fp/?rdb=p1027

Mer om BIO-X, http://www.bio-x.nu/about-bio-x/bio-x-program/