NHE Licence AB

NHE Licence AB äger intellektuella rättigheter till MedTech20©

MedTech20©Questionnaire är ett enkätinstrument med vetenskapligt utvecklade frågor, som mäter hur en medicinteknisk produkt påverkar aspekter av livskvalitet och vardagsliv, som inte kan mätas med kliniska parametrar (Lesén et al, Int J of Technology Assessment in Health Care, 2017).  Enkäten besvaras av patienter och innehåller frågor om 20 möjliga produktegenskaper. Enkätsvaren ger en profil för hur produkten upplevs från användarens perspektiv.

MedTech20© Index är en metod för att väga ihop resultatet från MedTech20©Questionnaire med hur den svenska befolkningen rangordnar betydelsen av var och en av de 20 egenskaperna, vilket ger ett värde mellan 0 och 1, som kan användas vid hälsoekonomiska analyser.

Kontakt

Ingela Björholt, PhD
Ingela.bjorholt@nhelic.com
+46 761 087026