Analysis and surveys

The information below as well as analyses and surveys are all in Swedish.

Uteblivna besök i vården

 

 

KOL – prediktion av exacerbationer

KOL är ett ökande hälsoproblem och en stor kostnad för sjukvården och samhället. Genom tidigare analys på ämnet KOL har behovsområdet att jobba med i Inn2Health prioriterats till att se på möjligheter hur man kan förutse KOL-exacerabtioner (skov). KOL-exacerbationer är ett stort och brett problem, och för att formulera hanterbara problemställningar för att i ett senare skede kunna identifiera möjliga lösningar krävs en djupare förståelse kring hälso- och sjukvårdens samt patienternas utmaningar.

 

 

Skyddsutrustning – optimal arbetsmiljö över tid
Inn2Health arbetar med behovet utifrån ett långsiktigt behov för att förbättra skyddsutrustningen för vårdpersonal på sikt, dvs inte de akuta behoven av brist på material. Ett stort problem i vården är att arbeta i skyddsutrustningen under lång tid, detta behov har kommit till sin spets under rådande pandemi där sjukvårdspersonal arbetat flera timmar i befintlig skyddsutrustning. Skyddsutrustningen som sjukvårdspersonal upplever problem med är masker, förkläden, skyddsrockar, visir och mössor.

 

 

Rehab covid-19 patienter

Rehabilitering av patienter drabbade av Covid-19 har identifierats som nästa stora utmaning för sjukvården. För patienter som varit svårt sjuka i covid-19 väntar en lång rehabilitering som kan sträcka sig över månader och år. Inn2Health har inom detta behovsområde valt att i första hand fokusera på fysiska symptom hos patienter i arbetsverksam ålder. De behöver inte ha fått sjukhusvård, och vi har heller inga krav på definitiv diagnos av Covid-19, så länge det finns en start misstanke relaterat till sjukdomsförlopp och symptom.

 

 

Fallprevention
Att personer tappar balansen och faller är ett stort hälsoproblem i samhället och är i och med den ökande andelen äldre i vår befolkning ett växande problem både för drabbade individer och samhällsekonomin. Några kända faktorer som påverkar risken för fall är tex. stigande ålder, att man tidigare fallit, biverkningar av mediciner samt sjukdomstillstånd. I dagsläget utreds alla patienter över 65 år för fallrisk och genomgår därmed fallriskbedömning. Genom att identifiera lösningar som förebygger att patienter faller, så kallad fallprevention, vill man minska lidandet för patienterna som faller och samtidigt spara resurser för hälso- och sjukvården. Att minska risken för fall bidrar direkt till minskade kostnader för vårdskador och operationer kopplat till fallhändelser.